Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy trzeciej

Śródroczna ocena opisowa
ucznia klasy trzeciej
w roku szkolnym 200.../200...

 

Imię i nazwisko ucznia:  .........................................................................

                                                                                                                                                                                            klasa ............

 

ZACHOWANIE

Pracuje systematycznie, wytrwale, stara się przezwyciężać trudności w nauce.
-  Dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności, pracuje w skupieniu.
-  Zgodnie bawi się w grupie, chętnie podejmuje współpracę, przejawia inicjatywę.
-  Dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Chętnie udziela pomocy.
-  Dba o porządek i czystość miejsca pracy, otoczenia.
-  Wyraża emocje w sposób akceptowany przez innych, właściwie reaguje na krzywdę i przejawy zła.
-  Stosuje zwroty grzecznościowe.
-  Cechy indywidualne ucznia: ...........................................................................................................................
   .....................................................................................................................................................................
   .....................................................................................................................................................................

RELIGIA / ETYKA: ........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSIĄGNIĘCIA  W  NAUCE  

MÓWIENIE, SŁUCHANIE

Potrafi uważnie słuchać innych. Zamyka myśl w formie zdania.
-  Wygłasza bezbłędnie wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu, akcentu
   logicznego.
-  Wypowiada się wyrazami, zdaniami prostymi, zdaniami rozwiniętymi, zdaniami złożonymi.
-  Uczestniczy w dyskusji na określony temat.
Odpowiada na pytania: wyrazami, zdaniami.
-  Umie zadawać pytania dotyczące wypowiedzi kolegów, omawianych tekstów.
-  Potrafi samodzielnie, z pomocą nauczyciela, opowiedzieć o wydarzeniach na podstawie własnych doświadczeń, tekstu,
   ilustracji.
-  Tworzy wypowiedzi zrozumiałe i poprawne gramatycznie.
-  Wypowiedzi cechuje logiczność, spójność, oryginalność.

CZYTANIE

Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście znany tekst; nowy tekst.
-  W pełni rozumie czytany tekst; czyta cicho ze zrozumieniem.
-  Przeczytał wszystkie wyznaczone lektury.
-  Rozwija swoje zainteresowania czytelnicze.

PISANIE

Zachowuje prawidłowy kształt liter i cyfr, poprawnie łączy litery.
-  Pismo estetyczne, płynnie, czytelnie zdania i krótkie teksty.
-  Przepisuje tekst bezbłędnie. Pisze poprawnie z pamięci.
-  Pisze poprawnie ze słuchu w zakresie opracowywanego słownictwa.
-  Wykazuje czujność ortograficzną. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RACHOWANIE

Poprawnie dodaje w zakresie: 20, 100; poprawnie odejmuje w zakresie: 20, 100.
-  Radzi sobie doskonale z rachunkiem pamięciowym w zakresie 100, ... .
-  Zna na pamięć tabliczkę mnożenia w zakresie: 30, 100..
Potrafi podzielić liczby w zakresie 100, ... ..
Umie pisemnie dodawać i odejmować.

OBLICZANIE ZADAŃ RACHUNKOWYCH

Samodzielnie, z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe, zapisuje rozwiązanie i podaje odpowiedź.
-  Samodzielnie, z pomocą nauczyciela układa zadania tekstowe do sytuacji, ilustracji, działania.
-  Dokonuje prostych obliczeń zegarowych i kalendarzowych.
-  Samodzielnie, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania złożone.

ROZPOZNAWANIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH

Rozpoznaje, nazywa i rysuje figury geometryczne.
-  Rozumie pojęcia: odcinek, prosta, łamana, równoległości, prostopadłości.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZNAJOMOŚĆ OTACZAJĄCEGO  ŚRODOWISKA

Zna rośliny uprawiane w Polsce.
-  Zna budowę warstwową lasu, wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w lesie.
-  Potrafi opowiedzieć w jaki sposób krąży woda w przyrodzie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKSPRESJA ARTYSTYCZNO-RUCHOWA

Wykonuje prace na dany temat, z dużym zaangażowaniem, niechętnie, nie doprowadza do końca.
-  Wykonuje prace starannie, nie dba o estetykę pracy. Wykazuje inwencję twórczą.
-  Uczestniczy w zabawach i grach ruchowych: chętnie, niechętnie.
-  Chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z precyzyjnym wykonaniem ćwiczeń.
-  Lubi śpiewać, niechętnie śpiewa. Ilustruje ruchem muzykę, nie potrafi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mocne strony dziecka
i zalecenia do dalszej pracy:
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
 

   ...............................................                                                               .....................................................................
                          Data                                                                                                                          Podpis nauczyciela


-->
  Ś C I Ą G N I J  <--

 

Powrót na stronę główną