Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy drugiej

Śródroczna ocena opisowa
ucznia klasy drugiej
w roku szkolnym 200.../200...

 

Imię i nazwisko ucznia:  .........................................................................

                                                                                                                                                                                            klasa ............

 

ZACHOWANIE

Utrzymuje ład i porządek na ławce, w klasie.
-  Odrabia systematycznie, starannie prace domowe.
Przestrzega norm społecznych w klasie.
W czasie zajęć nie przeszkadza kolegom i nauczycielowi.
-  W sytuacjach konfliktowych opanowuje negatywne emocje.
-  Stosuje zwroty grzecznościowe.
-  Dba o bezpieczeństwo własne i innych.
-  Cechy indywidualne ucznia: ...........................................................................................................................
   .....................................................................................................................................................................
   .....................................................................................................................................................................

RELIGIA / ETYKA: ........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSIĄGNIĘCIA  POZNAWCZE  

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Wypowiada się na podany temat wielozdaniowo, zdaniami, wyrazami.
-  Formułuje zdania poprawnie, ma trudności.
-  Wypowiada się z własnej inicjatywy, wyraża swoje opinie, udziela odpowiedzi na pytania, nie odpowiada.
-  Słucha i rozumie wypowiedzi innych.
-  Potrafi wygłaszać z pamięci wyuczony tekst.

CZYTANIE

Czyta zdaniami, wyrazami, sylabizuje, głoskuje.
-  Czyta poprawnie, zniekształca sylaby i wyrazy.
-  Czyta płynnie, poprawnie, wyraziście wyuczony, nowy tekst.
-  Interesuje się książkami, czyta chętnie.

PISANIE

Poprawnie pisze kształty liter i prawidłowo łączy je w wyrazie, popełnia błędy.
-  Pismo estetyczne, czytelne, niedbałe.
-  Pisze w dobrym tempie, wolno, zbyt wolno, gubi litery, przestawia litery.
-  Przepisuje tekst prawidłowo, popełnia błędy.
-  Pisze z pamięci poprawnie, sporadycznie popełnia błędy, popełnia liczne błędy.
-  Pisze ze słuchu, prawidłowo, z drobnymi błędami, popełnia liczne błędy.
-  Wykazuje czujność ortograficzną.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSIĄGNIĘCIA  MATEMATYCZNE

Wykonuje działania w oderwaniu od konkretu, w oparciu o konkrety.
-  Dodaje i odejmuje w zakresie 30 biegle, nie ma trudności, ma duże trudności.
-  Potrafi porównać wartości liczbowe i odpowiednio użyć słów mniej, więcej, tyle samo, nie potrafi.
-  Mnoży i dzieli w zakresie 30 biegle, nie ma trudności, ma duże trudności.
-  Rozumie, nie rozumie treści zadań tekstowych.
-  Rozwiązuje zadania tekstowe samodzielnie i bezbłędnie, nie potrafi samodzielnie rozwiązać, oczekuje pomocy nauczyciela
. - -  Zna dni tygodnia, myli; zna miesiące i ich kolejność, myli.
-  Odczytuje godziny na zegarze prawidłowo, popełnia błędy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZNAJOMOŚĆ OTACZAJĄCEGO  ŚRODOWISKA

Rozpoznaje, nie rozpoznaje zwierzęta i rośliny w otoczeniu.
-  Potrafi, charakteryzować zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku, nie dostrzega zmian w przyrodzie.
-  Posiada wiedzę o otaczającym środowisku rozległą, ogólną, wycinkową.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKSPRESJA PLASTYCZNA, MUZYCZNA, RUCHOWA

Wykazuje inwencję twórczą dużą, małą, zmienną.
-  Wykonuje prace na dany temat, nie doprowadza do końca.
-  Wykonuje prace estetycznie, starannie, nie dba o estetykę pracy.
-  Wykonuje prace z dużym zaangażowaniem, niechętnie.
-  Chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z precyzyjnym wykonaniem ćwiczeń.
-  Uczestniczy w zabawach i grach ruchowych chętnie, niechętnie.
-  Lubi śpiewać, niechętnie śpiewa.
-  Ilustruje ruchem muzykę, potrafi, nie potrafi.
-  Gra na instrumencie, nie gra.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mocne strony dziecka
i zalecenia do dalszej pracy:
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
 

   ...............................................                                                               .....................................................................
                          Data                                                                                                                          Podpis nauczyciela


-->
  Ś C I Ą G N I J  <--

 

Powrót na stronę główną