Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy pierwszej

Śródroczna ocena opisowa
ucznia klasy pierwszej
w roku szkolnym 200.../200...

 

Imię i nazwisko ucznia:  .........................................................................

                                                                                                                                                                                            klasa ............

 

ZACHOWANIE

Pracuje systematycznie, wytrwale i sumiennie.
-  Utrzymuje ład i porządek w swoim otoczeniu, dba o estetykę wyglądu.
Stosuje formy  grzecznościowe w stosunku do nauczycieli, kolegów.
-  W sposób aktywny i kulturalny uczestniczy w  dyskusjach na lekcjach.
-  Dba o bezpieczeństwo własne i innych.
-  W sytuacjach konfliktowych opanowuje negatywne emocje.
-  Cechy indywidualne ucznia: ...........................................................................................................................
   .....................................................................................................................................................................
   .....................................................................................................................................................................

RELIGIA / ETYKA: ........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSIĄGNIĘCIA  POZNAWCZE  

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Słucha i rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów.
-  Wygłasza z pamięci krótki tekst wierszowany.
-  Poprawnie buduje zdania.
-  Samorzutnie wypowiada się na temat ilustracji, tekstu, własnych przeżyć.
-  Wypowiada się wyrazami, prostymi zdaniami, rozwiniętymi zdaniami.
-  Wypowiada się zdaniami powiązanymi logicznie.
Stosuje w mowie i piśmie bogaty zasób słownictwa. 

CZYTANIE

Analizuje, syntetyzuje słuchowo i wzrokowo wyrazy.
-  Rozpoznaje litery drukowane i pisane.
-  Czyta głoskując, sylabizując, sposobem mieszanym, pełnymi wyrazami , zdaniami
(płynnie, poprawnie, wyraziście)
   wyuczony tekst.
Czyta poprawnie, zniekształca sylaby, wyrazy, przestawia litery, sylaby w wyrazie.
-  Układa z rozsypanki wyrazowej zdania samodzielnie, z pomocą nauczyciela.
-  Potrafi wyrazić treść przeczytanego utworu w formie słownej, plastycznej, ruchowej.

PISANIE

-  Stosuje prawidłowy kształt liter i prawidłowo je łączy.
-  Mieści litery w liniach, prawidłowo rozmieszcza tekst na stronicy.
-  Poprawnie przepisuje wyrazy i zdania z tablicy.
-  Potrafi przekształcić krótki tekst drukowany na pisany.
-  Pisze z pamięci wyrazy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSIĄGNIĘCIA  MATEMATYCZNE

Rozpoznaje cyfry i poprawnie zapisuje liczby w zakresie 10.
-  Potrafi porównać wartości liczbowe i odpowiednio użyć słów mniej, więcej, tyle samo.
-  Wykonuje działania w oparciu o konkret w zakresie 10.
-  Wykonuje działania w oderwaniu od konkretu w zakresie 10.
-  Rozwiązuje proste zadania tekstowe, samodzielnie, z pomocą nauczyciela.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZNAJOMOŚĆ OTACZAJĄCEGO  ŚRODOWISKA

Zna obowiązki dyżurnego i wywiązuje się z nich.
-  Zna i szanuje osoby z najbliższego otoczenia.
-  Rozpoznaje rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla wsi i mieście.
-  Dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku.
-  Opisuje samodzielnie, z pomocą nauczyciela charakterystyczne cechy jesieni, zimy.
Zna podstawowe zasady ruchu drogowego i stosuje je w najbliższym otoczeniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKSPRESJA RUCHOWA

Potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne.
-  Uczestniczy w zabawach integracyjnych i rytmiczno – ruchowych.
-  Uczestniczy w zespołowych grach sportowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EKSPRESJA ARTYSTYCZNO - MANUALNA

Wykonuje prace plastyczne na dany temat estetycznie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
-  Potrafi opowiedzieć o własnej pracy i pracy kolegów.
-  Potrafi zaśpiewać piosenkę samodzielnie, w grupie.
-  Poprawnie tworzy i odtwarza proste rytmy.
-  Potrafi zilustrować ruchem muzykę.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mocne strony dziecka i zalecenia do dalszej pracy:
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................
 

   ...............................................                                                               .....................................................................
                          Data                                                                                                                          Podpis nauczyciela


-->
  Ś C I Ą G N I J  <--

 

Powrót na stronę główną